PARATEKVONDO- PREDLOG RESENJA

U cilju pravovremenog, transparentnog  i tačnog informisanja članstva TAS i svih drugih zainteresovanih strana a posebno paratekvondoista obaveštavamo vas o sledećem:

U vezi problema u paratekvondo sportu i sukoba između TAS i SPTS gde je neistinito iznošeno da je TAS onemogućio paratekvondoiste da se takmiče na  velikim međunarodnim turnirima, predsednica Vlade i njen Kabinet uključili su se u rešavanje ovog pitanja. Zahtev predsednice Vlade je da se nađe način i omogući svim paratekvondoistima autonomija odlučivanja o paratekvondou i učešće u međunarodnim turnirima.

Iako TAS nikada nije osporavao ova prava paratekvondoistima, naravno uz poštovanje svih uslova koje traži WT, a jedan od ključnih je članstvo u nadležnoj nacionalnoj organizaciji članici WT (ovde TAS), već su čelnici SPTS koji su istovremeno i dalje članice TAS, ubedili paratekvondoiste da istupe iz članstva TAS, žrtvujući ih za svoje interese, predložili smo kompromisno rešenje.

Predložili smo da deo svoje nadležnosti za paratekvondo prenesemo na POKS i da donošenje odluka  vezanih za razvoj za paratekvondoa i raspodelu sredstava podeli sa svim paratekvondoistima bili oni članovi TAS ili SPTS. Naš predlog u potpunosti daje autonomiju parasportistima, mogućnost svim partekvondoistima, koji su fizički i zdravstveno spremni i registrovani u TAS, da učestvuju na međunarodnim turnirima te ne postoji niti jedan razlog zašto paratekvondoisti ne bi bili zadovoljni sa navedenim rešenjem. Kao privremenog medijatora i garanta zaštite interesa paratekvondoista predložili smo POKS koji je zadužen za čitav paraolimpijski sport. Uloga POKS je važna jer trenutne velike razlike i nepoverenje između TAS i SPTS ne mogu dovesti do racionalnih i objektivnih rešenja koja su samo u interesu parasportista i paratekvondoa.

U međuvremenu, do uspostavljanja saradnje i konsenzusa poslali smo poziv svim paratekvondoistima i njihovim trenerima za učešće na izbornim pripremama za svetsko prvenstvo u Istanbulu.

Ova dva procesa nisu vezana i ne treba ih vezivati jer je SP veoma blizu i paratekvondoisti ne smeju biti ponovo taoci borbe dva saveza oko nadležnosti.

Na sve ove predloge SPTS se ne izjašnjava, već traži od TAS da promeni svoj Statut i organizaciju iako to nije niti zahtev WT niti stav Ustavnog suda, niti je to smetnja paratekvondoistima da učestvuju na međunarodnim turnirima, niti je moguće da SPTS menja uređenje drugog saveza. Njihove ovakve stavove smatramo opstrukcijom učešća  paratekvondoista u sistemu sporta i na međunarodnim takmičenjima i pokušaj zamene teza uz žrtvovanje paratekvondoista (niko od njihovih trenera nije napustio TAS znajući da bez članstva u TAS ne mogu biti deo tekvondo i paratekvondo sistema sporta). Ovakvi zahtevi SPTS za reorganizaciju TAS po njihovoj meri su toliko izvan sfere zakonitog i realnog, da bi jedini teško zamisliv pandan njihovim zahtevima ove vrste, bio zahtev TAS da se npr. ugasi SPTS jer je paralelan savez i vodi razjedinjavanju članstva u paratekvondou. Naravno, sloboda udruživanja ne omogućava ni njima ni nama da  drugim  sportskim organizacijama postavljamo ovakve zahteve. Zaštita prava na jednakost i inkluzija osoba sa invaliditetom zahteva od nas da parasportistima omogućimo nesmetano učešće u sistemu sporta koji je opet organizovan pravilima nadležnog saveza koja svi moraju poštovati.

Pozivamo sve učesnike ovih dogovora da hladne glave ispred svih svojih ličnih interesa stave interese paratekvondoista isto tako pozivamo i paratekvondoiste da objasne svojim trenerima šta je njihov razlog treniranja i bavljenja paratekvondoom.!!!

U prilogu je predlog  TAS i prepiska povodom datog predloga!   


———————————————————————

Prepiska povodom datog predloga 

KABINETU PREDSEDNICE VLADE RS

Poštovani,

Saglasno dogovoru sa današnjeg sastanka koji je, povodom  pitanja paratekvondo sporta, organizovan od strane Predsednice Vlade RS sa predstavnicima Tekvondo asocijacije Srbije i Ministarstva omladine i sporta, dostavljamo Vam naš predlog  rešenja sporne situacije:

OPCIJA 1

Imajući u vidu da istorija nerazumevanja između nadležnog granskog saveza – Tekvondo asocijacije Srbije (TAS) i Srpskog paratekvondo Saveza (SPTS) traje dosta dugo naš predlog je sledeće:

  • Da nadležno Ministarstvo (MOS) donese rešenje kojim  se Paraolimpijskom komitetu Srbije (POKS) dodeljuje da privremeno vršenje funkcije nosioca programa  nadležnog nacionalnog granskog saveza za paraolimpijski tekvondo, do trajnog rešavanja postojećih problema i nesuglasica u ostvarivanju opšteg interesa u paratekvondo sportu
  • Da se u okviru POKS organizuje tripartitna komisija koju će činiti predstavnici SPTS, predstavnici TAS i predstavnik POKS (sastav bi naknadno bliže dogovorili) i kojoj bi u radu pomagao nezavisni i priznati stručnjak za borilačke para sportove (kao što je npr  prof. Kasum, Livius Bunda i sl ).

Komisija bi imala sledeća zaduženja:

  • da uspostavi pravila i sistem paratekvondo sporta preko kojeg  bi se ostvarivao opšti interes u paratekvondo sportu (sistem takmičenja, sistem stručnog rada i usavršavanja, izdavanja dozvola za rad, izbor reprezentacije i dr.).
  • da izrađuje i predlaže godišnje programe rada i raspodelu finansijskih sredstava koja su od strane MOS  opredeljena za paraolimpijski tekvondo.
  • da rešava druga pitanja od značaja za razvoj paratekvondoa i uspostavljanje trajnog funkcionalnog sistema ostvarivanja opšteg interesa u paraolimpijskom tekvondou, koji bi se finalno prebacio na nadležni nacionalni granski savez za paratekvondo.

Ovako postavljen sitem nikako ne osporava status Nadležnog nacionalnog granskog saveza koji ima TAS ispred međunarodne tekvondo federacije i unutar pravnog i instittucionalnog sistema Republike Srbije.

To znači da bi svi paratekvondoisti i treneri koji žele da učestvuju u sistemu takmičenja u zemlji i u svetu morali biti učlanjeni i registrovani u TAS i preko TAS ostvarivati komunikaciju sa Svetskom i Evropskom tekvondo federacijom kao i sva druga administracija koja se odnosi na   prijavljivanje za međunarodne turnire.

Učlanjenje u TAS uređeno je Statutom i Pravilnikom TAS i podrazumeva mogućnost da se sportista takmičar učlani kao individualni sportista takmičar koji se sportom bavi samostalno,  učlanjenjem  paratekvondo sportske organizacije  čiji je paratekvondo sportista  član  ili učlanjenjem paratekvondo sportiste u neku drugu sportsku organizaciju koja je već član TAS.

OPCIJA 2

Pored gore navedenog rešenja koje smatramo najbržim i najefikasnijim,  postoji i mogućnost da se TAS i SPTS dogovore  da problem predaju na rešavanje Sportskoj arbitraži Olimpijskog komiteta Srbije (OKS) koja bi kao medijator objektivno i nepristrasno sagledala celokupnu situaciju i dala predlog za rešenje koje bi odgovaralo interesu svih strana a pre svega sportu i sportistima.

Ovo su okvirni predlozi i ukoliko ih druga strana prihvati – spremni smo da na posebnom sastanku sednemo i dogovorimo detalje.

———————————————————————

PARATEKVONDO – obaveštenje o postupanju TAS izjašnjenje na predloge SPTS – 09.11.2021